Θεματικοί Άξονες

Αγαπητοί συνάδελφοι, για τη σχετική σας προετοιμασία για την υποβολή εργασιών, σας κοινοποιούμε τους θεματικούς άξονες του 26ου ΠΣΑΒ.

Θεματικοί Άξονες:

 1. Οι Βιβλιοθήκες και η Διαχείριση Έκτακτων Συνθηκών και Κρίσεων
 2. Ο ρόλος της Βιβλιοθήκης σε ένα Πανεπιστήμιο σε Αναστολή Λειτουργίας
 3. Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης από Απόσταση
 4. Υπηρεσίες Αυτοεξυπηρέτησης Χρηστών
 5. Μέσα και Διαδικασίες για την Υγειονομική Προστασία Προσωπικού και Χρηστών
 6. Διαλειτουργικότητα και Διασύνδεση Υπηρεσιών
 7. Συνεργατικά Μοντέλα Λειτουργίας
 8. Ερευνητικά Δεδομένα και Αποθετήρια
 9. Εναλλακτικά  μοντέλα δημοσίευσης και διάχυσης της έρευνας
 10. Πνευματικά Δικαιώματα και Ηθική της Έρευνας
 11. Ανοικτή Πρόσβαση, Ανοικτά Δεδομένα, Ανοικτή Επιστήμη
 12. Εκπαίδευση και Δεξιότητες στην Ανοικτή Επιστήμη
 13. Ψευδο-γεγονότα και Πληροφοριακή Παιδεία
 14. Πρακτικές Διαχείρισης Έργων στις Βιβλιοθήκες
 15. Μαθησιακή Ανάλυση, Συλλογή Δεδομένων, Εξαγωγή Κειμένου και Επιστήμη Δεδομένων
 16. Ο ρόλος της  Βιβλιοθήκης στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
 17. Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες – υπηρεσίες & δράσεις για τις τοπικές κοινωνίες και την Επιστήμη των Πολιτών
 18. Ιατρική Πληροφόρηση και Ιατρικές Βιβλιοθήκες
Shopping Basket